Organizing Committee

Kuchuk M.V. – NASU corresponding member, (Head)
Morgun, Bogdan V. (Vice Head)
Ratushniak, Yakiv I. (Secretary)
Belokurova V.B.
Vasylenko M.Yu.
Gerasymenko I.M.
Duplij V.P.
Kvasko O.Yu.
Kischenko O.M.
Lystvan K.B.
Mazur M.H.
Maystrov P.D.
Matveyeva N.A.
Makhorina O.K.
Nifantova S.M.
Rudas V.A.
Sakhno L.O.
Szikura J.J.
Sindarovska Ya.R.
Cherep M.N.
Sheludko Yu.V.
Scherbak N.L.